PRIVACY BELEID

VAN DE SITE :

Wolf Stoffen

ARTIKEL 1: PREAMBULE

Dit privacybeleid is van toepassing op de website: wolfstoffen.com.

Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers te informeren over de :

 • hoe hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om een gebruiker te identificeren. Dit omvat de voor- en achternaam, de leeftijd, het postadres, het e-mailadres, de locatie van de gebruiker of zijn IP-adres;

 • Wat zijn de rechten van de gebruikers met betrekking tot deze gegevens?

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens?

 • Aan wie deze gegevens worden doorgegeven ;

 • Uiteindelijk, het beleid van de site over cookies.


Dit privacybeleid is een aanvulling op de wettelijke kennisgeving en de algemene gebruiksvoorwaarden die gebruikers kunnen raadplegen op het volgende adres

https://wolfstoffen.com/page/4-privacy


ARTIKEL 2: ALGEMENE BEGINSELEN INZAKE GEGEVENSVERZAMELING EN -VERWERKING

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 van de Europese Verordening 2016/679 worden bij het verzamelen en verwerken van gegevens van de gebruikers van de site de volgende beginselen in acht genomen:

 • Rechtmatigheid, billijkheid en transparantie: gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt met toestemming van de gebruiker die eigenaar is van de gegevens. Telkens wanneer persoonsgegevens worden verzameld, zal de gebruiker ervan in kennis worden gesteld dat zijn of haar gegevens worden verzameld en met welk doel dat gebeurt;

 • Beperkte doeleinden: het verzamelen en verwerken van gegevens geschiedt voor een of meer van de in deze algemene gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden;

 • Minimalisering van het verzamelen en verwerken van gegevens: alleen de gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van de door de site nagestreefde doelstellingen worden verzameld;

 • In de tijd beperkte gegevensbewaring: gegevens worden gedurende een beperkte periode bewaard, waarvan de gebruiker in kennis wordt gesteld. Indien deze informatie niet kan worden verstrekt, wordt de gebruiker in kennis gesteld van de criteria die zijn gebruikt om de bewaringstermijn te bepalen;

 • Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte gegevens: de voor de verwerking verantwoordelijke verbindt zich ertoe de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te waarborgen.

Om rechtmatig te zijn, en in overeenstemming met de vereisten van artikel 6 van de Europese Verordening 2016/679, mogen het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen plaatsvinden als zij voldoen aan ten minste een van de volgende voorwaarden

 • De gebruiker heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking;

 • De verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van een overeenkomst;

 • De verwerking vloeit voort uit een wettelijke verplichting;

 • De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon;

 • De verwerking kan noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag;

 • De verwerking en verzameling van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de rechtmatige en particuliere belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd.


ARTIKEL 3: BIJ HET SURFEN OP DE SITE VERZAMELDE EN VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

A. VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS EN METHODE VAN VERZAMELING

De persoonsgegevens die op de website van Wolf Stoffen worden verzameld, zijn de volgende:

Namen;
- Voornamen;
- Geslacht;
- Adressen;
- Emailadres;
- Telefoonnummers;
- Geboortedatum;
- Cookies

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende handelingen op de site verricht:

wanneer een gebruiker producten koopt;
- wanneer een gebruiker een registratie- of contactformulier invult;
- wanneer een gebruiker zich inschrijft voor een nieuwsbrief;
- in het geval van cookies, wanneer de gebruiker verder surft

Wanneer een betaling op de site wordt verricht, bewaren de computersystemen van de uitgever van de site bovendien het bewijs van de transactie, met inbegrip van de bestelbon en de factuur.

De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart alle verzamelde gegevens in zijn computersystemen op de site onder redelijke veiligheidsvoorwaarden gedurende een periode van : 5 jaar na de sluiting van de rekening of de commerciële relatie.

De gegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

- Verwerking van bestellingen;
- Beantwoording van vragen die via contactformulieren zijn gesteld;
- Verspreiding van nieuwsbrieven en e-mails; - Opstellen van statistieken;

- Gebruik van gerichte reclame.

De gegevensverwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgronden:

Toestemming van de gebruiker;
- Algemene verordening gegevensbescherming;
- Andere toepasselijke Franse en Europese wetten

B. DOORGIFTE VAN GEGEVENS AAN DERDEN

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende derden:

Google;
- Facebook;
- Pinterest;
- Microsoft

C. GEGEVENSHOOSTING

De website van Wolf Stoffen wordt gehost door : OVH, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het volgende adres

19 Pl. Françoise Dorin, 75017 Parijs

De gastheer kan worden bereikt op het volgende telefoonnummer:09 55 00 66 33.

De door de site verzamelde en verwerkte gegevens worden doorgegeven aan het (de) volgende land(en):Frankrijk en Europese Unie.


ARTIKEL 4: VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

A. DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: SAS FRACTALE TEG. Zij kan als volgt worden gecontacteerd: https://wolfstoffen.com/contact-opnemen

De verantwoordelijke voor de verwerking is verantwoordelijk voor de vaststelling van het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

B. VERPLICHTINGEN VAN DE VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, ze niet zonder medeweten van de gebruiker aan derden door te geven en de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, te eerbiedigen.

De site heeft een SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat de overdracht van informatie en gegevens via de site veilig is.

Een SSL-certificaat ("Secure Socket Layer" certificaat) is bedoeld om de gegevens die worden uitgewisseld tussen de gebruiker en de site te beveiligen.

Voorts verbindt de voor de verwerking verantwoordelijke zich ertoe de gebruiker in kennis te stellen van elke rectificatie of wissing van gegevens, tenzij dit voor de gebruiker onevenredige formaliteiten, kosten en stappen met zich zou brengen.

Indien de integriteit, vertrouwelijkheid of veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruiker in het gedrang komt, verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe de gebruiker op enigerlei wijze daarvan in kennis te stellen.

ARTIKEL 5: RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

In overeenstemming met de regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens, heeft de gebruiker de volgende rechten

Opdat de verantwoordelijke voor de verwerking aan het verzoek kan voldoen, dient de gebruiker de volgende informatie te verstrekken: voor- en achternaam, e-mailadres en, indien van toepassing, rekeningnummer of persoonlijke ruimte of abonneenummer.

De verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht de gebruiker binnen maximaal 30 (dertig) dagen te antwoorden.

A. PRESENTATIE VAN DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKER MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS


a. Recht op toegang, rectificatie en wissing

De gebruiker kan de hem betreffende gegevens inzien, bijwerken, wijzigen of om verwijdering ervan verzoeken, volgens de hieronder beschreven procedure:

- Door in te loggen met hun gebruikersaccount en de rubriek "Mijn persoonlijke gegevens" te openen in hun klantenruimte, om hun persoonlijke gegevens in "PDF"- of "CSV"-formaat te downloaden.
- Vanuit zijn klantenruimte kan de gebruiker zijn persoonlijke gegevens corrigeren.
- De gebruiker kan via het contactformulier contact opnemen met FRACTALE TEG met het verzoek zijn persoonlijke gegevens te verkrijgen, te corrigeren of te wissen.

Indien hij/zij er een heeft, heeft de gebruiker het recht te verzoeken om verwijdering van zijn/haar persoonlijke ruimte door de onderstaande procedure te volgen:

Zie de procedure hierboven.

b. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De gebruiker heeft het recht te vragen dat zijn/haar persoonlijke gegevens, waarover de site beschikt, worden overgedragen naar een andere site, door de volgende procedure te volgen:

Zie de procedure hierboven.


c. Recht op beperking van en bezwaar tegen gegevensverwerking

De gebruiker heeft het recht te verzoeken om beperking van of zich te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar gegevens door de site, zonder dat de site dit kan weigeren, tenzij kan worden aangetoond dat er legitieme en dwingende redenen zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de gebruiker.

Om te verzoeken om beperking van de verwerking van zijn/haar gegevens of om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens, dient de gebruiker de volgende procedure te volgen:

Neem contact op met FRACTALE TEG via het contactformulier of via https://wolfstoffen.com/contact-opnemen.

d. Recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op een geautomatiseerd proces is gebaseerd

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 2016/679 heeft de gebruiker het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd proces, indien het besluit rechtsgevolgen heeft voor hem of haar, of hem of haar op een vergelijkbare manier in aanmerkelijke mate treft.


e. Recht om het lot van gegevens na de dood te bepalen

De gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij/zij kan organiseren wat er met zijn/haar verzamelde en verwerkte gegevens moet gebeuren als hij/zij overlijdt, in overeenstemming met de wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016.


f. Recht om zich tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit te wenden

Indien de verantwoordelijke voor de verwerking besluit geen gevolg te geven aan het verzoek van de gebruiker, en de gebruiker dit besluit wenst aan te vechten, of indien hij van mening is dat een van de hierboven opgesomde rechten is geschonden, heeft hij het recht de zaak voor te leggen aan de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) of aan een bevoegde rechter.

B. PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 van de Europese Verordening 2016/679 en de Franse wet inzake gegevensbescherming, kunnen alleen minderjarigen van 15 jaar of ouder toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

Indien de gebruiker minderjarig is dan 15 jaar, is voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist.

De uitgever van de site behoudt zich het recht voor om op enigerlei wijze te controleren of de gebruiker ouder is dan 15 jaar, of dat hij toestemming heeft van een wettelijke vertegenwoordiger, alvorens de site te bezoeken.


ARTIKEL 6: GEBRUIK VAN "COOKIES"-BESTANDEN

De site kan gebruik maken van "cookie"-technieken.

Een "cookie" is een klein bestand (minder dan 4 kb) dat door de site op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen en dat informatie bevat over de surfgewoonten van de gebruiker.

Deze bestanden stellen haar in staat statistieken en informatie over het verkeer te verwerken, de navigatie te vergemakkelijken en de dienst te verbeteren voor het comfort van de gebruiker.

Voor het gebruik van "cookie"-bestanden die de opslag en analyse van persoonsgegevens inhouden, is de toestemming van de gebruiker noodzakelijk.

Deze toestemming van de gebruiker wordt geacht geldig te zijn voor een periode van maximaal 6 (zes) maanden. Aan het einde van deze periode zal de site de gebruiker opnieuw toestemming vragen om "cookies"-bestanden op zijn of haar harde schijf op te slaan.


a. Verzet van de gebruiker tegen het gebruik van "cookies" door de site

Cookies die niet essentieel zijn voor de werking van de site, worden alleen op de terminal van de gebruiker geplaatst nadat diens toestemming is verkregen. De gebruiker kan zijn toestemming te allen tijde intrekken, op de volgende wijze:

Neem contact op met FRACTALE TEG via het contactformulier of via https://wolfstoffen.com/contact-opnemen.

Meer in het algemeen wordt de gebruiker ervan in kennis gesteld dat hij zich tegen de registratie van deze "cookies" kan verzetten door zijn browser te configureren.

Ter informatie kan de gebruiker op de volgende adressen de stappen vinden die hij moet volgen om zijn browsersoftware zodanig te configureren dat deze het opslaan van "cookies"-bestanden verhindert:

 • Chroom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

 • Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

 • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


Indien de gebruiker besluit de "cookies"-bestanden te deactiveren, zal hij/zij in staat zijn verder op de site te surfen. Een eventueel slecht functioneren van de site als gevolg van deze manipulatie kan echter niet worden beschouwd als een fout van de redacteur van de site.


b. Beschrijving van de "cookies"-bestanden die door de site worden gebruikt

De redacteur van de site vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat tijdens de navigatie cookies worden gebruikt.

Bij het surfen op de site wordt de gebruiker erop gewezen dat er "cookies" van derden kunnen worden opgeslagen.

Het gaat met name om de volgende derden:

Google;
- Facebook;
- Microsoft;
- Pinterest

Bovendien integreert de site knoppen voor sociale netwerken, zodat de gebruiker zijn activiteit op de site kan delen. Cookies van deze sociale netwerken kunnen derhalve op de computer van de gebruiker worden opgeslagen wanneer hij van deze functies gebruik maakt.

De aandacht van de gebruiker wordt gevestigd op het feit dat deze sites hun eigen privacybeleid en algemene gebruiksvoorwaarden hebben die kunnen verschillen van die van de site. De redacteur van de site verzoekt de gebruikers het privacybeleid en de algemene gebruiksvoorwaarden van deze sites te raadplegen.

ARTIKEL 7: VOORWAARDEN VOOR WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden geraadpleegd op het volgende adres

https://wolfstoffen.com/page/4-privacy

De uitgever van de site behoudt zich het recht voor deze te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de geldende wetgeving.

Daarom wordt de gebruiker verzocht dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat dit privacybeleid voor het laatst werd bijgewerkt op: 26/09/2021.

ARTIKEL 8: AANVAARDING VAN HET PRIVACYBELEID DOOR DE GEBRUIKER

Door op de site te surfen, verklaart de gebruiker dat hij kennis heeft genomen van dit privacybeleid en de voorwaarden ervan aanvaardt, met name wat betreft het verzamelen en verwerken van zijn persoonsgegevens, alsmede het gebruik van "cookies"-bestanden.